PRIVACYVERKLARING


1. WERKINGSSFEER


Met deze privacyverklaring legt Geldservice Nederland B.V. ('GSN') uit op welke wijze GSN met uw
persoonsgegevens omgaat die zij ontvangt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online en offline soorten persoonsgegevens die GSN ontvangt
van:

 • (potentiële) leveranciers, klanten, opdrachtnemers, opdrachtgevers en andere relaties van GSN;
 • bezoekers van de website van GSN (http://www.geldservicenederland.com/) of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam;
 • medewerkers van GSN
 • alle andere personen die contact hebben met GSN.

2. DEFINITIES EN BEGINSELEN


Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt GSN de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') in acht. Persoonsgegevens als bedoeld in de AVG zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De natuurlijke persoon wordt in de AVG aangeduid als betrokkene. De omgang van persoonsgegevens wordt in de AVG aangeduid met 'verwerken'. Onder verwerken wordt eigenlijk alles verstaan wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden, ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen en vernietigen.
Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt GSN altijd de volgende beginselen in acht:

 • de gegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt;
 • de gegevens worden alleen voor het doel verwerkt waarvoor ze zijn verkregen (doelbinding);
 • de gegevens worden zo beperkt mogelijk verwerkt (dataminimalisatie);
 • de gegevens worden correct verwerkt (juistheid van gegevens);
 • de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig (opslagbeperking);
 • er wordt integer en vertrouwelijk met de gegevens omgegaan (integriteit en vertrouwelijkheid).
  In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt GSN ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is.


3. GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING

GSN stelt het doel en de middelen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarmee is GSN
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. In de volgende gevallen verwerkt GSN uw persoonsgegevens:
als u GSN toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer
specifieke doeleinden. Deze toestemming dient vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn;

 • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GSN rust; 
 • als de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een ander natuurlijke persoon te beschermen; 
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan GSN is opgedragen;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van GSN of van een derde, zoals verbetering dienstverlening en beveiliging tenzij de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van GSN of de derde.


4. WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?


GSN verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om een relatie met u te kunnen aangaan, een relatie te onderhouden en opdrachten uit te voeren;
 • om u op de hoogte te brengen van producten en diensten van GSN;
 • om de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om uw identiteit te verifiëren;
 • voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • om analyses te maken van persoonsgegevens voor onderzoek;
 • om te voldoen aan de wetgeving of wat een rechter van GSN vraagt;
 • om uw en onze belangen te beschermen;
 • voor werving en selectie doeleinden.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VERWERKEN?


GSN kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG:

Persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt:

 • contactgegevens;
 • identiteitsgegevens;
 • gegevens zoals omschreven op een c.v. / gegevens over uw arbeidsverleden;

Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website en
e-mails:

 • contactgegevens;
 • informatie met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die aan GSN worden verstuurd;
 • de gegevens die van de website worden gedownload.

Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen:

 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, zoals maar niet uitsluitend LinkedIn;
 • gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • gegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.


6. INSCHAKELING DERDEN


GSN kan derde partijen inschakelen die in opdracht van GSN als verwerker persoonsgegevens verwerken. Dit
kunnen zijn:

 • (overheids-)organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend leveranciers van IT-diensten.


GSN blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. GSN sluit
met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. GSN kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met
derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit GSN met deze derde partijen een
overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.


7. RECHTEN VAN BETROKKENEN


Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen zijn gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan GSN of door een email te sturen aan info@geldservicenederland.nl. GSN is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan. GSN zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt GSN u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 • Inzage en/of wijzigen gegevens.
  U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens GSN van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt
  blijken dat GSN verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt, dan zal GSN dit rectificeren. Indien GSN uw persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt GSN u hiervan op de hoogte.
 • Verwerking van uw gegevens beperken.
  Indien u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die GSN van u verwerkt, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. 
 • Recht om gegevens over te dragen.
  U kunt de persoonsgegevens die GSN van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derde.
 • Recht om vergeten te worden.
  Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van GSN, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens. U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw
  gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal GSN zal de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
 • Recht van bezwaar.
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die GSN baseert op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van GSN of van een derde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien GSN zich op deze grondslagen baseert maakt GSN een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van GSN te verlangen dat de
  belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.
 • Recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen / juridische procedure te starten.
  Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door GSN, kunt u een klacht
  indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u hier aan:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. BEVEILIGING


GSN treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. GSN neemt fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. GSN heeft onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • alle medewerkers van GSN (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een
  geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • GSN maakt gebruik van firewalls;
 • GSN sluit verwerkersovereenkomsten en/of overeenkomsten met medeverantwoordelijken als
  persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


9. BEWAARTERMIJNEN


GSN bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. GSN bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met GSN heeft. Voor sommige persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen.


10. VRAGEN / OPMERKINGEN / KLACHTEN / VERMOEDEN VAN DATALEK

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door GSN, dan
kunt u uiteraard contact met de afdeling Risk & Security opnemen. U kunt hiervoor mailen naar
info@geldservicenederland.nl.


Indien u vermoedt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden
waardoor uw persoonsgegevens mogelijk zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking dan is mogelijk sprake van een datalek. Wij verzoeken u dan direct contact met ons op te nemen.


11. WIJZIGINGEN


GSN behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen
komen tussen GSN en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit
voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.