Privacyverklaring

 1. Inleiding

In deze Privacyverklaring kunt u informatie vinden over of, hoe en waarom Geldmaat B.V. (Geldmaat B.V., C.J. van Houtenlaan 36C, 1380 GB, Weesp, hierna “Geldmaat” of “wij”/”ons”) uw persoonsgegevens verwerkt bij bezoek aan haar website of een Geldmaat geldautomaat. 

 1. Toepasselijkheid van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle soorten persoonsgegevens die Geldmaat bij  het bezoek aan haar website (https://www.geldmaat.nl of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam, hierna  te noemen: “Website”) verwerkt van:

 • Bezoekers van een Geldmaat geldautomaat;
 • bezoekers van de Website van Geldmaat;
 • of personen die op andere wijze al dan niet via e-mail contact hebben met Geldmaat;

voorzover zij niet als sollicitant, ZZP’er werkzaam bij Geldmaat of medewerker van Geldmaat kunnen worden aangemerkt.

 1. Rol van Geldmaat en beginselen bij verwerking persoonsgegevens

Geldmaat is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving. Dit betekent dat we bepaalde wettelijke plichten en verantwoordelijkheden hebben voor onze verwerkingsactiviteiten. Deze Privacyverklaring informeert ertoe u hoe wij hieraan voldoen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Geldmaat de verplichtingen uit de AVG in acht.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De natuurlijke persoon wordt in de AVG aangeduid als ‘betrokkene’.

Persoonsgegevens worden verwerkt. Onder verwerken wordt alles verstaan wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden, ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen en vernietigen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Geldmaat altijd de volgende beginselen in acht:

 • de persoonsgegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt;
 • ze worden alleen voor het doel verwerkt waarvoor ze zijn verkregen (doelbinding);
 • ze worden alleen verwerkt als dat noodzakelijk is(dataminimalisatie);
 • ze worden correct verwerkt (juistheid van gegevens);
 • ze worden niet langer bewaard dan nodig (opslagbeperking);
 • er wordt integer en vertrouwelijk met de persoonsgegevens omgegaan (integriteit en vertrouwelijkheid).

We deze Privacyverklaring onderverdeeld in verschillende onderdelen, elk beginnend met een vraag.

 1. Welke persoonsgegevens kan Geldmaat verwerken?

Geldmaat verwerkt de onderstaande persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt:

 • contactgegevens: bijvoorbeeld naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • persoonlijke (identificatie)gegevens: bijvoorbeeld een kopie identiteitsbewijs (met afgeschermde pasfoto en BSN), en
 • financiële (identificatie)gegevens: bijvoorbeeld bankrekeningnummer en tenaamstelling. 

Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de Websites en e-mails:

 • informatie over het apparaat waarmee u onze Websites heeft bezocht: bijvoorbeeld een IP-adres;
 • het internetadres van de Websites waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie, en
 • de gegevens die aan Geldmaat worden verstuurd: bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en overige aan Geldmaat verstrekte informatie.

 Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn: bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, LinkedIn, Facebook etc.;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites;

en

 • camerabeelden: bijvoorbeeld van personen in en rondom gebouwen van Geldmaat en geldautomaten.
 1. Voor welke doelen verwerkt Geldmaat uw persoonsgegevens?

Geldmaat verwerkt uw persoonsgegevens, afhankelijk van uw hoedanigheid, voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • om een relatie met u te kunnen aangaan, een relatie te onderhouden, opdrachten uit te voeren en onze diensten aan te bieden;
 • om u op de hoogte te brengen van producten en diensten van Geldmaat;
 • om de Websites en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om uw identiteit te verifiëren;
 • voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten van Geldmaat;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • om analyses te maken van persoonsgegevens voor onderzoek;
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen c.q. uitspraken;
 • om uw belangen en de belangen van Geldmaat te beschermen;
 • beantwoorden van vragen, afhandeling klachten en opstellen rapportages, beveiliging en veiligheid van personen, panden en bezittingen van Geldmaat
 • inwinnen van extern (juridisch) advies
 • uitvoeren en documenteren van financiële transacties, zoals geldopname of -storting.
 1. Op welke grondslagen baseert Geldmaat de verwerking?

Geldmaat verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • als u Geldmaat toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U heeft het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, waarna Geldmaat de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zal staken. Echter, intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de aan dat moment voorafgaande verwerking.
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Geldmaat rust;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Geldmaat of van een derde, zoals verbetering dienstverlening en beveiliging tenzij de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van Geldmaat of de derde.
 1. Wie zijn ontvangers van persoonsgegevens?

In sommige gevallen kan (of: moet) Geldmaat uw persoonsgegevens delen met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de overeenkomst waarbij u partij bent goed uit te kunnen voeren of omdat een wettelijke verplichting op Geldmaat rust om uw persoonsgegevens te delen. Gedacht kan worden aan het doorgeven van persoonsgegevens aan uw bank om een geldstorting op uw bankrekening bij te schrijven.

Geldmaat kan ook derde partijen inschakelen die in opdracht en ten behoeve van Geldmaat als verwerker persoonsgegevens verwerken. Geldmaat blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Geldmaat sluit met deze partijen verwerkersovereenkomsten. Geldmaat kan tevens samenwerkingen aangaan met derde partijen die medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit Geldmaat met deze derde partijen een overeenkomst voor gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken.

Hieronder is toegelicht met welke derden Geldmaat de persoonsgegevens kan delen:

 • (overheids-)organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend leveranciers van IT-diensten en beveiligingsbedrijven;
 • overige zakelijke dienstverleners: waaronder maar niet uitsluitend banken of andere partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van geldopnames of geldstortingen;
 • als toestemming is gegeven door de betrokkene of als dit voortvloeit uit een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel: andere derden.

De Website van Geldmaat bevat ook links naar websites van derden. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website van Geldmaat. De Privacyverklaring van Geldmaat is niet van toepassing op websites van derden. Geldmaat heeft immers geen invloed op de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Geldmaat kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze websites uw persoonsgegevens gebruiken. U gebruikt deze websites op eigen risico. Raadpleeg de Privacyverklaring van deze websites voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.

 1. Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Meestal worden uw persoonsgegevens in de EU of de EER verwerkt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor sommige van de in deze Privacyverklaring gespecificeerde doeleinden kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan organisaties die zich buiten de EER bevinden. In dergelijke situaties zorg Geldmaat voor passende waarborgen die in overeenstemming met de AVG een toereikend niveau van bescherming bieden voor uw rechten en vrijheden als betrokkene.

 1. Welke veiligheidsmaatregelen neemt Geldmaat om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming met de AVG uw persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde systemen en databases. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen die toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben als onderdeel van hun functies en die zijn geïnstrueerd om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien een partij de rol van ‘verwerker’ heeft, zal Geldmaat met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Daarnaast heeft Geldmaat de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • alle medewerkers van Geldmaat (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • Geldmaat maakt gebruik van firewalls.
 1. Hoe lang bewaart Geldmaat uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden. Het kan echter voorkomen dat we uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het geval van onze boekhouding: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. Geldmaat neemt de wettelijke minimum bewaartermijnen in acht. Als sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij uw persoonsgegevens eveneens langer bewaren.

Geldmaat heeft de uitgangspunten voor het bepalen van de bewaartermijnen van persoonsgegevens vastgelegd in een bewaartermijnenbeleid en heeft op basis daarvan concrete bewaartermijnen bepaald. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Compliance.

 1. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Geldmaat verwerkt?

U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage

U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij verwerken. De inzage omvat ook informatie over de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt, hoe lang en waar zij worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.

 • Recht op rectificatie

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en volledig zijn. Mocht u toch van mening zijn dat dit niet het geval is, dan kunt u verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.

 • Recht op verwijdering

In bepaalde situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard.

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties heeft u het recht om ons te verzoeken een deel van uw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat u bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat u van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en bewaard worden.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen kunt u Geldmaat vragen een elektronisch bestand van uw persoonsgegevens te verstrekken aan u, of aan een derde partij indien dat technisch mogelijk is.

 • Recht op bezwaar

Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor de zogenaamde gerechtvaardigde belangen van Geldmaat of een derde, heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. In dat geval zal de verwerking stopgezet worden, tenzij aan onze zijde sprake is van zwaarwegende gerechtvaardigde belangen die zwaarder wegen dan uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.

 • Recht om uw toestemming te herroepen

Voor zover een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming kunt u uw toestemming op een later moment intrekken. In dat geval zullen we de verdere verwerking van uw persoonsgegevens staken. Echter, intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de aan dat moment voorafgaande verwerking.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u ons bereiken via de hieronder opgenomen contactgegevens. Om u te kunnen identificeren, ontvangen we graag een kopie van uw paspoort of ander bewijs van uw identiteit, waarbij de (pas)foto en het BSN onzichtbaar zijn gemaakt. Zodra we uw identiteit hebben gecontroleerd, verwijderen we de kopie. Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat we mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen.

 1. Hoe kunt u Geldmaat bereiken voor vragen of klachten of bij vermoeden van een datalek?

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar compliance@geldmaat.nl. U kunt ook een brief sturen aan de afdeling Compliance, via het adres van onze hoofdvestiging, C.J. van Houtenlaan 36C, 1380 GB, Weesp. We helpen u graag. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens raadpleeg de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vermoedt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waardoor uw persoonsgegevens mogelijk zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking dan verzoeken wij u direct contact met Geldmaat op te nemen. U kunt hiervoor mailen naar [compliance@geldmaat.nl]

 1. Wat is het beleid van Geldmaat om deze verklaring aan te passen?

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11-03-2020 en vervangt onze voorgaande privacyverklaring. Als we in de toekomst wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring zullen we de aangepaste Privacyverklaring op onze website (www.geldmaat.nl) plaatsen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de verklaring is geplaatst op de Website.

Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Geldmaat en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.